Naimbag a rabii, Kalugaran!

Naimbag a rabii, Kalugaran!
Ita nga aldaw ket dua nga indibidwal manen ti limaing iti Covid ken tallo a baro nga kaso met iti nainayon isu nga iti agdama ket addaan tayo ti 42 nga aktibo nga kaso ditoy ili.
Idawat mi ngarud ti agtultuloy nga panagtulnog tayo kadagiti health protocols tapnon madi ngumaton iti bilang. Agyaman ken agan annad tayo amin!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North