Naimbag a rabii, Claverianos!


Naragsak kami a mangipakaammo nga nanayunan manen iti recoveries tayo iti walo (ken awan nainayon a baro nga kaso ken death ita nga aldaw, Oktubre 18,2021 isu nga addaan tayo laengen iti 47 nga aktibo nga kaso ti Covid ditoy ili.
Itultuloy tayo ti nainget a panagtungpal kadagiti health protocols tayo, Kalugaran tapnon maibaba tayo pay iti bilang.
Agyaman ken agan annad tayo amin.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North