Naimbag a rabii, Claverianos!


Iti umuna nga aldaw ti Disyembre ket adda laengen iti innem (6) nga aktibo nga kaso ti Covid ditoy ili kalpasan nga nanayunan ti maysa iti recoveries (taga Barangay Malilitao) tayo kasta met nga adda nainayon a maysa Covid death (taga Barangay Centro). Kasta pay nga awan nainayon nga baro nga kaso.
Idawdawat tayo ti agtultuloy nga panagtungpal kadagiti minimum public health standards tapnon saanen a manayonan ken maisubli tayo iti Covid-free Claveria. Agyaman ken agan annad tayo amin!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North