COVID UPDATE

Bimaba iti 97 ti bilang ti aktibo nga kaso ti Covid ditoy ili kalpasan nga nanayunan ti maysa iti recoveries tayo ken kasta met adda maysa nga nainayon nga death a taga Barangay Pata East. Makipagladingit ken makipagkararag tayo iti pamilya iti pimusay a kabsat tayo.
Idawat mi ti nainget a panagtulnog tayo iti amin nga health protocols ken liklikan tayo ti rumrumwar para iti saan nasisita a panggep. Agyaman ken agan annad tayo amin, Kalugaran!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North