Claveria Covid-19 Update as of September 8, 2021


Ita nga aldaw, September 8,2021 ket adda nainayon nga 8 nga baro nga kaso, 11 recoveries ken 1 nga death (taga Barangay Centro 3) isu nga iti agdama nga bilang ti aktibo nga kaso ti covid ditoy ili ket 141.
Makipaglandingit ken makipagkararag tayo ti pamilya iti pimusay nga Kalugaran tayo.
Kasta met nga idawat mi latta ti istrikto ken kinanayon nga panagtulnog tayo iti amin nga health protocols ta dagitoy laeng ti wagas tapnon maliklikan tayo ti panagwaras ti bayrus.
Kasta met nga ipakpakaasi mi ti panagtalinaed tayo ti uneg binalayan ken panangliklik ti natao nga lugar kasta met iti saan nasisita nga panaguummong.
Please, let us stay at home and be safe para iti pamilya ken pada tayo nga Claverianos!
Dios ti agngina!

 

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North