Claveria Covid-19 Update as of September 7, 2021


Ngimato manen ti 145 iti aktibo nga kaso ti Covid ditoy ili tayo ita nga aldaw kalpasan nga nagpositibo iti 34 nga indibidwal iti nasao nga virus. Kasta met nga adda nakarekober nga 11 nga katao kadaytoy nga sakit.
Dakkel manen a bilang ti nainayon ita nga aldaw iti agdama nga kaso tayo isu nga pangngaasi yo Apo, ta kanayonen ken istrikto tayo nga agtulnog iti amin nga health protocols ta dagitoy ti makatulong tapnon maliklikan tayo ti panagwaras wenno panagakar ti virus. Kangrunaan na unay, agtalinaed tayo ti binalayan ta alisto ti panagwaras na ita, rumwar tay laeng kadi no nasisita. Kasta met nga iwasan tayo paylang ti agpapangan ken agdudupudop. Saan makatulong ita dagitoy nga panagu ummong ita nga panawen ti pandemya. Diyos ti agngina ket sapay ta makitinnulong iti amin. Let us be safe and healthy, Kalugaran!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North