Claveria Covid-19 Update as of September 4, 2021


Ngimato manen iti 123 ti aktibo nga kaso ti Covid ditoy ili tayo ita nga aldaw kalpasan nga nagpositibo iti 7 nga indibidwal iti nasao nga virus. Kasta met nga adda nainayon nga maysa nga death, senior citizen nga taga Barangay Centro 4.
Gapu iti daytoy, ket iyulit ulit mi nga ipalagip ti importansya ti panagtulnog iti amin nga health protocols aglalo ket alisto manen ti panagwaras ti virus saan lang ditoy ili no di ket ti buo nga probinsya. Kangrunaan na liklikan tay paylaeng ti rumrumwar ti binalayan ken amin dagiti saan nasisita nga panagu ummong. Saan tayo maiwaksi ti Covid agingga saan tayo masursuro ti agtulnog. Agyaman ken doble annad, Kalugaran!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North