Claveria Covid-19 Update as of September 27, 2021


Bimaba iti 84 ti bilang ti aktibo nga kaso ti Covid ditoy ili tayo kalpasan nga naglaing iti sangapulo nga indibidwal kadaytoy nga sakit ita nga aldaw, September 27,2021. Kasta met nga awan nainayon nga baro nga kaso ken death.
Itultuloy tayo ti nainget nga panagtulnog kadagiti amin nga health protocols ken liklikan tayo paylang ti rumrumwar binalayan para iti saan nasisita nga banag. Agyaman ken Dios ti kumuyog kadatayo amin.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North