Claveria Covid-19 Update as of September 22, 2021

Naimbag a rabii, Claverianos!

Bimaba iti 93 ti aktibo nga kaso ditoy ili tayo kalpasan nga nakarekober ti 12 nga indibidwal ken nanayunan ti 2 nga baro nga kaso iti agdama nga bilang ita nga aldaw, September 22,2021.

Kasta pay nga maladingitan kami nga mangipakaammo nga adda 2 nga nainayon ti Covid deaths tayo, isuda ket aggapo iti Barangay Kilkiling ken Barangay Cadcadir West. Makipagladingit ken makipagkararag tayo iti pamilya dagiti pimusay.

Idawat mi manen ti nainget nga panagtulnog iti amin nga health protocols kasta pay ti panangliklik ti natatao nga lugar ken dagiti saan nasisita nga panagu ummong. Let us stay home and be safe, Kalugaran! Agyaman ken Dios ti kumuyog kadatayo amin.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North