Claveria Covid-19 Update as of September 2, 2021


Ita nga aldaw iti Huebes, September 2,2021 ket ngimato manen ti 99 iti agdama nga bilang ti positive cases ditoy ili tayo kalpasan nga nagpositibo ti 11 nga katao ti covid. Kasta met nga awan nainayon kadagiti recoveries ken deaths.
Ipalagip mi nga kanayon ti istrikto nga panagtulnog iti amin nga health protocols tayo ken pangaasi yo ta liklikan tay paylang ti rumwar binalayan tayo para iti saan nga nasisita nga panggep.
Alisto ti panagwaras na ita ti virus isu nga importante la unay ti intay panagan annad ken panagtulnog. Agyaman ken sapay ta pagtitinnulungan tayo nga maiwaksi ti covid.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North