Claveria Covid-19 Update as of September 16, 2021


Naimbag a rabii, Kalugaran!
Ita nga aldaw September 16,2021 ket adda 6 nga baro nga nagpositibo iti Covid ken 5 nga nakarekober iti nasao nga sakit isu nga iti agdama ket addaan tayon ti 124 nga aktibo nga kaso ditoy ili.
Idawat mi ti nainget nga panagtulnog iti amin nga health protocols ken pangngaasi yo ta liklikan tay paylang ti rumrumwar para iti saan nasisita a banag. Kasta met nga no adda marikna tayo nga anyaman nga sintomas ket ireport tayo nga dagos ti bherts wenno rhu tayo tapnon maliklikan ti posible a panagwaras na. Dios ti agngina ken agan annad tayo amin!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North