Claveria Covid-19 Update as of October 14, 2021


Naimbag a rabii, Kalugaran!
Bimaba manen iti 65 ti aktibo nga kaso ti Covid ditoy ili kalpasan nga nanayunan ti 11 ti recoveries tayo ken kasta met nga 5 nga baro nga kaso ti nainayon ita nga aldaw, Oktubre 14,2021.
Ikararag tayo ti agtultuloy nga panaglaing dagiti nagpositibo ken iti agtultuloy nga panagbaba pay iti agdama nga bilang.
Agtitinnulong tayo nga manglapped ti panagwaras iti covid ditoy ili tayo bayat ti nainget a panangsurot kadagiti amin nga health protocols.
Let us stay at home and be safe. Agyaman ken agan annad tayo amin, Apo.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North