Claveria Covid-19 Update as of October 12, 2021

Naimbag a rabii, Claverianos!
Naragsak kami a mangipadamag a dakkel ti bimmabaan ti kaso ti covid ditoy ili tayo ita nga aldaw gapu ta 25 nga katao iti nainayon kadagiti recoveries tayo isu nga iti agdama ket addaan tayo laengen ti 74 nga aktibo nga kaso. No man pay kasta, 5 met a baro nga kaso ti nainayon ken 1 a covid death. Ngarud, makipagkararag ken makipagrikna tayo iti pamilya ti pimusay a kabsat tayo a taga Barangay Taggat Norte.
Dawaten mi ti agtultuloy nga suporta ken nainget a panagtungpal iti amin nga health protocols tayo ta dagitoy ti wagas tapnon maibaba tayo pay ti bilang.
Agyaman kami ken agan annad tayo amin, Kalugaran!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North