Claveria Covid-19 Update as of November 15 & 16, 2021

Naimbag a malem, Kalugaran!
Ita nga aldaw ket ngimato iti 24 ti agdama nga bilang ti aktibo nga kaso ti covid ditoy ili tayo kalpasan nga nainayon ti lima (5)nga baro nga kaso ita ken dua (2) idi kalman kasta met nga adda maysa nga limaing kadaytoy nasao nga bayrus ita nga aldaw, Nobyembre 16,2021.
Ngarud, idawat tayo ti nainget nga panangsurot kadagiti minimum public health standards tapnon saanen nga ngumato iti bilang. Agyaman ken agan annad tay amin!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North