Claveria Covid-19 Update as of November 07, 2021

Naimbag a rabii, Claverianos!
Bimaba iti 23 ti bilang ti aktibo nga kaso ti Covid ditoy ili ita nga aldaw kalpasan nga naglaing idi kalman iti dua nga indibidwal ken kasta met nga tallo pay nga baro nga recoveries iti nainayon tatta nga aldaw. Awan met nainayon nga baro nga kaso sipud di kalman ngem maysa nga death ti nainayon ita a taga Barangay Pata East.
Itultuloy tayo latta ti panagtulnog kadagiti amin nga health protocols tayo tapnon saanen ngumato iti agdama nga bilang. Agyaman ken agan annad tayo amin!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North