Claveria Covid-19 Update as of August 27, 2021


Covid update idi kalman ken ita nga aldaw
Naimbag a rabii, Kalugaran!
Idi kalman, Agosto 27,2021 ket adda manen nainayon nga walo nga baro nagpositibo iti covid ken dua nga recoveries isu nga ngimato iti 60 ti kabuuan nga bilang.
Ita nga aldaw, tallo manen ti nagpositibo ti natura nga virus isu nga iti aktibo nga kaso nga agdama ket 63.
Idawdawat tayo ti pinagtulnog ti tumunggal maysa, saan tayo kadi itulok nga ngumato pay daytoy a bilang. Sumurot tayo iti amin nga health protocols ken liklikan tayo paylang nga rumuar uneg binalayan no saan nasisita ti intay aramiden, nalaka agwaras ti virus Apo.
Doble annad ken let us be healthy and safe!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North