Claveria Covid-19 Update as of August 26, 2021


Covid Update
Idi kalman, Agosto 26,2021 ket adda nainayon nga pito (7) nga baro nga nagpositibo ti covid ken maysa (1) nga recovery isu nga iti agdama ket addaan tayo manen iti 54 nga aktibo nga kaso ditoy ili.
Mangrugi manen ti panagado na ti cases isu nga idawdawat mi ti panagtulnog tayo amin ti health protocols ken panagtalinaed tayo ti uneg binalayan tapnon maliklikan ti posible pay nga panagwaras na.
Saan bumaba no awan kooperasyon ken disiplina ti kaaduan. Sapay ta pagtitinulungan tayo Apo.
Agyaman ken agan annad tayo amin.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North