BASAEN NGA NALAING


Nairaman tayo kadagiti lugar ti Rehiyon Dos nga makunkuna nga under critical category gapu ta nangato iti “growth change rate” iti covid cases. Kadagiti napalabas nga aldaw ket nangato ti dimakkelan ti daily cases tayo.
No man pay kasta, saan na kayat saw-en nga dagitoy nasao nga ili ket isudan ti adda ti kangatoan nga covid cases. Kayat na laeng nga ibaga ken ipakaammo nga no agtultuloy ti kastoy nga trend ket posible nga lumobo pay ti cases manen ti ili.
Isu nga doble annad, Kalugaran! Suroten tayo ti amin nga health protocols ken liklikan tayo paylaeng ti rumrumwar. Saan tayo agkamkampante. Let us be safe and healthy!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North