Adda ti maangay nga panagbakuna inton July 12, 2022 para kadagiti edad 18 agpangato

Pakaammo patpatgen mi nga Kakailian!
Adda ti maangay nga panagbakuna inton July 12, 2022 para kadagiti edad 18 agpangato.
Para iti ad-adu pay nga impormasyon maipanggep kadaytoy, agbasar laeng iti detalye nga nakailanad ti baba.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North